SPX-CAR GROUP a.s., Zlín

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a již nyní, v předstihu Vám přinášíme následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává společnost SPX-CAR GROUP a.s. následující osobní údaje uvedené ve formuláři souhlasu se zpracováním osobních údajů:

- jméno a příjmení,

- telefonní a e-mailové spojení,

- název firmy, IČ a DIČ,

- adresa,

a dále též o údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie, Vašich požadavků na služby, podnětů, žádostí o zkušební jízdy a Vaší účasti na předváděcích akcích značky Volvo.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti SPX-CAR GROUP a.s. je dobrovolné, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to pro účely zajištění Vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb značky Volvo.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu pěti let od poskytnutí Vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze společnosti Volvo Car Czech Republic s.r.o. a dále subjektům zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání informací, a to pouze pro účel rozesílání informačních textů a nabídek, které probíhá vždy na základě naší žádosti. Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů.

Žádným dalším osobám Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,

- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

- právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

- máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytl a které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: SPX-CAR GROUP a.s., Třída Tomáše Bati 410, 763 02 Zlín - Louky, či e-mailem na adrese spx-car@spx-car.cz.